Celkový rozpočet                  FTE vědeckých zaměstnanců             Výzkumných skupin

                  1,79 mld CZK                               242                                               15


CEITEC Vysoké učení technické v Brně je součástí centra vědecké excelence CEITEC. Od roku 2011 tvoří klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií a pokročilých materiálů.

Na CEITEC VUT jsou celkem dvě oblasti výzkumu, a to Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, a Pokročilé materiály, kde je aktuálně zapojených celkem 15 výzkumných skupin zabývajících se keramickými materiály, kybernetikou pro materiálové vědy, pokročilými polymerními materiály či chytrými nanonástroji, experimentální biofotonikou, přípravou a charakterizací nanostruktur, vývojem metod analýzy a měření, a také charakterizací materiálů, pokročilými povlaky, kvantovými technologiemi, molekulárními nanostrukturami na površích, nízkodimenzionálními nanomateriály, epitaxní materiály a nanostruktury i ThZ spektroskopií. 

Oba výzkumné programy nabízejí možnost doktorského studia.

Mezi hlavní priority CEITEC VUT patří nejen mezinárodní výzkumná spolupráce, ale i její mezioborový charakter. Sdílené laboratoře, které fungují v režimu otevřeného přístupu poskytují ideální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek, neboť jejich vybavení mohou využívat i externí uživatelé, instituce či partneři z průmyslu.

V roce 2018 na CEITEC VUT odstartovaly 2 ERC granty, z nichž se jeden zaměřuje na zefektivnění léčby nádorových onemocnění a druhý se zabývá vývojem nových technologií spektroskopie a mikroskopie. Významným úspěchem je také získání projektů FET OpenRICAIP, jehož posláním je v Brně, Praze i Německu vybudování centra pokročilého průmyslu budoucnosti.


VÍCE O CEITEC

Výzkumné oblasti CEITEC VUT


POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakterizaci nanostruktur vykazujících unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace.


POKROČILÉ MATERIÁLY

​​Tato oblast je zaměřena zejména na pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. 
                                                 Ředitelem CEITEC VUT  je prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

               

   

Profesor Radimír Vrba v roce 1997 založil a stal se generálním ředitelem společnosti Moeller-Electric, dceřiné společnosti mezinárodní společnosti Klöckner-Moeller, se sídlem v německém Bonnu. V minulosti působil jako hostující badatel na Institutu přístrojové techniky na Akademii věd ČR a na Salfordské Universitě ve Velké Británii. Od roku 1980 do roku 1992 byl zástupcem vedoucího katedry mikroelektroniky na VUT av roce 1993 se stal vedoucím odboru.

Po návratu z Německa v roce 1999 se vrátil na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně jako vyučující a v roce 2000 byl jmenován proděkanem odpovědným za výzkumné a postgraduální studijní programy. V následujícím roce byl jmenován děkanem fakulty. Zůstal v této pozici až do roku 2010.

Od roku 2009 je vědeckým vedoucím programu vědy o materiálu na CEITEC VUT v Brně a v roce 2011 se stal ředitelem.

Je hlavním řešitelem mnoha národních a mezinárodních grantů a projektů, včetně dvou po sobě jdoucích dlouhodobých výzkumných programů financovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Má rozsáhlé a hluboké odborné aktivity s průmyslem, ať už se jedná o přímou spolupráci nebo o účast na společných výzkumných projektech.O CEITEC


CEITEC (Středoevropský technologický institut) byl založen v roce 2011 na pevných základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí s dlouholetou historií.

Od svého nedávného založení je nejen významným vědeckým centrem v regionu, ale postupně se stává i významnou institucí na evropské úrovni.