CEITEC Vysoké učení technické v Brně je součástí centra vědecké excelence CEITEC. Od roku 2016 tvoří klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií a pokročilých materiálů.


Na CEITEC VUT jsou celkem dvě výzkumné oblasti, a to Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, a Pokročilé materiály, kde je aktuálně zapojených celkem 12 výzkumných skupin zabývajících se keramickými materiály, kybernetikou pro materiálové vědy, pokročilými polymerními materiály či chytrými nanonástroji, experimentální biofotonikou, přípravou a charakterizací nanostruktur, vývojem metod analýzy a měření, a také charakterizací materiálů a pokročilými povlaky. Oba výzkumné programy nabízejí možnost doktorského studia.


Mezi hlavní priority CEITEC VUT patří nejen mezinárodní výzkumná spolupráce, ale i její mezioborový charakter. Sdílené laboratoře, které fungují v režimu volného přístupu poskytují ideální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek, neboť jejich vybavení mohou využívat i externí uživatelé, instituce či partneři z průmyslu.


V roce 2018 na CEITEC VUT startují 2 ERC granty, z nichž se jeden zaměřuje na zefektivnění léčby nádorových onemocnění a druhý se zabývá vývojem nových technologií spektroskopie a mikroskopie. Významným úspěchem je také získání projektů FET Open a řešení dvou Teamingů v první fázi.


Ředitelem CEITEC VUT je prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.Výzkumné oblasti


POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakte rizaci nanostruktur vykazujících unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace.

Koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.POKROČILÉ MATERIÁLY

Tato oblast je zaměřena zejména na pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. 

Koordinátor: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.O CEITEC


CEITEC (Středoevropský technologický institut) vznikl v roce 2011 na pevných základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí s dlouholetou historií.

Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat nejen regionálě významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.